Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor
ysgmq weu;s uyskaodkkao ysgmq w.ue;sf.a ÿj fiakdksj lrldr lekaoka ths

uyskaodkkao w¨‍;a.uf.a ysgmq wud;H wo h<s;a újdy ú ;sfnkjd' ta ysgmq w.%dud;H È'uq'chr;ak uy;df.a Èh‚h;a tlalhs' weh kñka fiakdks chr;ak'


fudjqkaf.a újdyfha idlaIs w;aika lrkafka wkqrdO chr;ak yd uyskaodkkao uy;df.a fidfydhqfrla'fuu W;aijh uyskaod kkao uy;df.a rdc.sßh ksjfia meje;afjk nj;a jd¾;d fjkjd'

miq.sh ld,h mqrdu uyskaodkkao  uy;d yd fiakdkS Tjqkaf.a  f*aianqla .sKqïj, Tjqka wdorjka;hska njg mjid ;snqfKa igykao fjkia lrñkqhs'© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats