Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor
ksrEmK Ys,ams‚hla jQ f,dj ,iaiku
l=vd .eyeKq orejd 


f,dj isák jvd;a ,iaiku .eyeKq <uhd f,i ie,flkafka l%siaákd msfufkdajd'

jhi wjqreÿ 10 la jqKq wehf.a iudccd, fjí wvúfha ñ,shk 03lg;a wêl msßila isákjd'

weh wjqreÿ 03 isg fudaia;r ksrEmKfha fhÈ isák w;r jhiska l=vd jqj;a weh fmkqfuka jeäysáfhla jf.a lsh,hs iuyre mjikafka'

wehf.a ujo fudaia;r ksrEmsldjla' l%siaákd msfufkdajd fudaia;r ksrEmKfha fhfokafka <ud weÿïj,ska' 

wehf.a iudccd, fjí wvúo hdj;lald,Sk lr ;sfnkafkao wehf.a uj úiskah'


© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats