Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor


fi,a*shla .ekSug ;snq wdidj ksid 
,dxlsl oeßhka fofokd ´udkfha§ Èfha .s<S ureg


Èfha .s,Su fya;=fjka ,dxlsl oeßhka fofofkl= ´udkfha§ Ôú;laIhg m;aj ;sfí'ghsïia T*a ´udka mqj;a fiajh jd¾;d lf,a bl=;a 08 jkod iji fuu wjdikdjka; isÿùu isÿj we;s njhs'

fuu oeßhka fofokd wh;a mjq,a foflys idudðlhka thska .d¾isiays úfkdao ùu i|yd meñ‚ wjia:dfõÈ Tjqka fi,a*s PdhdrEmhla .ekSug f.dia fuu wk;=rg ,laj we;'


´udkfha id,d,dyays bkaÈhdkq mdif,a bf.kqu ,nk wd¾'ã' fyar;a iurùr yd ´udkfha fm!oa.,sl úÿy,l bf.kqu ,nk ihskí fuu wk;=rg ,laj ;sfí'

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats