Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor
mdi,a tkak tmd lshoa§;a wdjd hehs mjiñka .=rejßhla úiska 
mdi,a isiqúhl myr fohs

f,dl= l=vd ldf.a;a is;a;=< orejkaf.a f,dalhg mdr lshk .=re uõjreka mshjreka ms<sn|j we;af;a buy;a f.!rjhla'th tfia jqj;a 11 yeúßÈ mdi,a isiqúhlg myrÿka nj lshk .=rejßhla ms<sn|j iQßhjej m%foaYfha mdi,lska jd¾;d jkjd'

myrlEug ,lajQ nj mejfik iQßhjej cd;sl mdif,a 6 jif¾ bf.kqu ,nk YsIHdj iQßhjej m%dfoaYSh frday,g we;=,;a lr ;sfnkjd'


uj iu. meñK yuqjk f,ig .=rejßh ÿka ksfhda.h lv lsÍu fya;=fjka fuu myr§u isÿlr we;s njhs jd¾;d jkafka'

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats