Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor
T,sïmsla hk ldka;d r.¾ lKavdhu 
ksrej;a fjhs

fujr T,sïmsla i|yd l%Svd lrk tx.,ka;fha ldka;d r.¾ lKavdhu iÕrdjla fjkqfjka ksrej;a PdhdrEm ,nd.ekSfï mqj;la úfoia udOH m,lr ;sfnkjd'fuf,i ksrej;a PdhdrEm m,lsÍu ;=,ska fmkajd fokafka ldka;djlf.a YÍrh l=uk ;;a;ajhl mej;sh;a fi!LH iïmkakhs kï tu isrer w,xldr njhs'

Tjqka fuf,i ksrej;a PdhdrEm bÈßm;a lr we;af;a ˜‍jqukaia fy,a;a˜‍ kïjQ i.rdjghs'


tx.,ka; r.¾ l%Säldjla jk la,fh¾ t,ka "vksfh,s fjd¾Üuka " ñfÉ,shd iagkaf*d¾â" tñ ú,aika" " ysfo¾ *sfYa¾ fuf,i PdhdrEm i|yd fmkS isg ;sfnkjd'

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats