Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor
u.=,a fmdarejla /f.k taug .sh wjqreÿ 13l orejdg 
w;ajQ wjdikdjka; brKu

Bfha^09& iji vkaiskka j;=hdhg u.=,a fmdarejla /f.k hñka ;snQ l=vd m%udKfha f,dß r:hla mdfrka bj;g mek isÿjQ wk;=rlska tys .uka .;a wjqreÿ 13 la jqKq ;srl,doka ÈfkaIka ðúf;ka iuqf.k ;snqkd';srl,doka biafldaf,a 9 jif¾ bf.kqu ,nñka isg ;sfnkjd' ;j;a fofofkl= iu. u.=,a fmdarejla /f.k hñka isáh§ mQkavqf,dah m%foaYfha§ fuu wk;=r isÿj ;sfnkjd'

wïud;a" ;d;a;;a w;r we;sj ;snQ mjq,a wdrjq,la ksid fuu orejd {d;s ksjil Ôj;aj ;sfnk njhs jd¾;d jkafka'


wk;=frka ;=jd, ,enQ wfkla fofokd kqjrt<sh frdayf,a m%;sldr ,nñka isákjd'

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats