Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor
ckm%sh ks,s ä,dks ;u ÿj iyd mjqf,a wh iu.
ÿm;lg hhs

ld,hla wfma rfÜ ckm%sh fj,d ysgmq ä,dks wfíj¾Ok hkq furg iskudf,da,skag wu;l fkdjk pß;hla' tl, weh ye¢kajqfha isxy, iskudfõ .sks iq¿j f,iska'ä,dks iuka yd w;sk; .ekSfuka mifia wfußldfõ mÈxÑhg .shd' bka miafia weh .ek f;dr;=re ,enqfKa yßu wvqfjka'

weh miq.sh od ˜‍o fjiaáka .%Ekaâ lhsuka fijka uhs,a îÉ ßfid¾Ü wekaâ iamd ˜‍ ys ksjdvqjla .;lrkak .syska ;snqKd mjqf,a ish¨‍ fodkdu tlal'

kjl ks<shla jqKq ä,dksf.a ÿj lùI;a fï úfõl pdßldjg tla fj,d ;snqKd'

my;ska tau wjia:dfõ .; pdhdrEm lsysmhla"
© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats