Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor
fl!Y,H is,ajdg mqyqKqùu w;r;=r§ isÈjQ wk;=rlska
.=jkska fld<Ug f.k ths 

Bfha Èk m,af,lef,a l%Svdx.Kfha§ mej;s mqyqKqùï w;r;=rÈ mkaÿjla ysfia je§fuka ;=jd, ,enQ l%slÜ l%Svl fl!Id,a is,ajd .=jkska fld<Ug /f.k taug lghq;= lr ;sfnkjd'


fuu wk;=r isÿù we;af;a mqyqKq ieish w;r;=rÈ ÈfkaIa pkaÈud,a t,a, l< myrla mkaÿ rlsñka isá fl!Id,af.a ysfia je§fukah'fï jkúg Tyqf.a ;;a;ajh nrm;, fkdjk njhs jd¾;d jkafka'

wo Èk Tyqj Y,H ffjoHjrfhla ,.g muqKqùug lghq;= fhdod we;s njo jd¾;d fjhs'

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats