Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

fldfoõjkag fudavfhda lsj ud¾la 
m%isoaêfhau iuj b,a,hs


Bfha mej;s f,dal l=i,dk úiaihs úiai ;rÕdj,sh wjidkfha meje;ajQ l;djl§ verka ió úiska Tjqka yg fudavhska hehs mejiQ úia;r úpdrlfhl= ms<sn|j mjid isáhd' l=uk fya;=jla u; fyda Tyq fuf,i mjid we;s w;r fï jk úg ta iïnkaOfhka Tyq m%isoaêfhau iudj f.k ;sfnkjd'


ió isáfha oeä lK.dgqfjka thg fya;=j jqfha tla wfhl=g muKla fkdj lKavdhfï 15 fokdgu fuf,u my;a f,i l;dlsÍu iïnkaOfhks'


© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats