Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor
ksrej;ska uyr.u Èõj l;
fmd,sisfhka w,a,d.kS

Wmka we÷ñka uyr.u k.rfha ;ek ;ek ießierE nj lshk we,amsáfha msá., m%foaYfha  újdyl l;la w;awvx.=jg .ekSug fmd,sish iu;aù we;s w;r wehj ffjoHjrhl= yuqjg bÈßm;a lsÍug kshñ;j we;s njgo jd¾;d fjkjd'


uyr.u ;reK fiajd iNdj fukau ms<sld frday, wjg m%isoaO ia:dk lsysmhlu weh ksrej;ska isá njg f;dr;=re ,enqKq miqj msßila úiska fidhd .kakd úg .jqulska ú<s jid ;snQ njo jd¾;d fjkjd'

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats