Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

.=jka hdkdj,g .ykak fldá lgqkdhlska
bvula‌ wrka

2009 jif¾ Y%s,xld ;%súo yuqodj úiska ksulrk ,o t,a à à B ixúOdkhg wh;a .=jka hdkdj,g m%ydr t,a, lsÍu lgqkdhl .=jka f;dgqm< wi, bvula‌ ñ,hg f.k ;snQ nj jir .Kklg miq fy<sù ;sfí'fuu bvu ;%ia‌; u¾ok tallh úiska fidhdf.k rdcika;l lr ;sfí'fïu bvu ms<sn|j f;dr;=re wkdjrKh lrf.k we;af;a w;awvx.=jg .kq ,enQ fldá ;%ia‌;hl=f.kah'

tfy;a th ryila‌j meje;s nj ;%ia‌; u¾ok wdrxÑ ud¾. okajhs'

lgqkdhl .=jkaf;dgqm<g ;%ia‌; m%ydr t,a,ùfuka miq;a fï bvu .ek f;dr;=re jika ù ;snQ nj wdrxÑ ud¾. mejiyi'

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats