Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

úmlaI kdhl ùfuka miq
iïnkaOka isxyf,ka lS l;dj - ùäfhda

˜‍ljodj;a rg fnokafka keye" rg fnokjg wms úreoaOhs˜‍

kj md¾,sfïka;=fõ úmlaI kdhl f,i wd¾'iïnkaOka uy;d f;aÍm;aùfuka wk;=rej udOH fj; woyia olajd ;sfnkjd' 

Tyq tys§ mjid we;af;a isxy, ck;dj fjkqfjka isxy, úmlaI kdhlfhl= lrk yeufoau uu lrkjd hkqfjkqhs'
 tfukau Tyq jeäÿrg;a mjikafka ljodj;a rg fnokafka keye" rg fnokjg wms úreoaOhs f,iskqhs'

tys ùäfhdaj my;ska krUkak'''''Gossip Lanka News

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats