Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

w¨‍;a md¾,sfïka;=fõÈ
ksu,a isßmd,g kskao .syska uyskaog;a yskd
(Video)

miq .sh 01 Èkfha§ mej;s md¾,sfïka;=fõ m<uq ieisjdrfha§ ksu,a isßmd,o is,ajd uy;d ckdêm;s;=udf.a l;dj w;f¾ iqj kskafoa miqjQ njg mejfikjd'

ta iïnkaOfhka jk ùäfhdajlao fï jk úg wka;¾cd,hg tlalr ;sfnk w;r ùäfhdafõ oelafjk mßÈ uyskao rdcmlaI uy;do Tyq foi n,d isákjd'

óg fmro ksu,a isßmd, uy;dg fuf,i /iaùï wjia:dj, kskao.sh whqre oelafjk PdhdrEm /ila wka;¾cd,fha m<jqKd'

Tyq olsk uyskao rdcmlaI uy;dg u‍| iskdjlao hk w;r tu ùäfhdaj my;ska krUkak'Gossip Lanka

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats