Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

ckm;s ffu;‍%smd,  wo
iji l;r.u foajd,hg
meñ‚ wjia:dj
(Photos)

uyue;sjrKhg tla Èkla ;sìh§ wo ^16& iji 4'45 g muK ckdêm;s ffu;‍%smd, isßfiak ue;s;=ud we;=¿ msßila l;r.u foajd,h fj; meñK .sh nj tys isák mdGlfhl= wm fj; okajd tjd ;sfnkjd'

t;=uka tys meñ‚fha ljr lghq;a;lgoehs jd¾;d fkdfõ'ckm;sjrhd iu. oyï isßfiak mq;=o fuu wjia:dj i|yd tlaj isá nj PqdhdrEm j,ska fmkakqï l<d'

tu PqdhdrEm my;ska
Gossip Lanka News

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats