Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor2015 uyue;sjrKfha§ fï olajd ksl=;aj we;s uka;%S OQr ch.%yKh l< whf.a ukdm m%udKhka Èia;%slal wkqj my; ±lafjkjd

 • l¿;r

tcksi
1' l=udr fj,a.u - 218614
2' frdays; wfí.=Kj¾Ok - 127040
3' chka; iurùr - 101139
4' úÿr úl%ukdhl - 90488
5' msh,a ksYdka; o is,ajd- 71428

tcdm
1' rdð; fiakdr;ak - 142186
2' wð;a fmf¾rd - 131383
3' md,s; f;jrmafmreu - 118128
4' ,laIauka wdkkao úfÊudkak - 58219

 • mq;a;,u

tcdm
1' md,s; rxf.a nKavdr - 66960
2' ksfrdaIka fmf¾rd - 59337
3' fylag¾ wmamqydñ - 55475
4' Ydka; wfífialr
5' wfYdal m%shka;

tcksi

1' ik;a ksYdka; fmf¾rd - 68240
2' m%shxlr chr;ak - 59352
3' wrekaÈl m%kdkaÿ - 48118

 • È.duvq,a,

tcdm

1 ohd .uf.a -  68201
2 tï'fla'tï'mhsid,a - 61401
3 tÉ'tï'tï'yßia  -  59433
4 b'tñ'tï'ukaiq¾  -  58536

tcksi

1 úu,úr Èidkdhl  - 53537
2  YS%hdŒ úfÊúC%u   - 49691

øúv cd;sl ikaOdkh

1 lúkaodka fldafKiajrñ  - 17779

 • jkaks

fou< cd;sl ikaOdkh

1'breohkdoka pd,aia ks¾u,kdoka - 34620
2'ta' wffvl,kdoka   -  26397
3'wkakduf,hs kfåiq YsjYla;s wdkkaoka - 25027
4'isjm‍%ldYï isj fudayka  - 18412

tcdm

1'wíÿ,a ßIdÙ nÿ¾§ka  - 26291 

 • lE.,a,

tcdm

1' lî¾ fudfyduÙ yIsï fudfyduÙ - 100930
2' lifodaref.a iqð;a ixch fmf¾rd - 53218
3' ;=is;d úfÊudkak - 50893
4' wU;ekak foaj,hf.a fma%uodi - 50695
5' ikaÈ;a iurisxy  - 49442

tcksi

1' lkl fyar;a - 95897
2' ;drl rukH nd,iQßh - 73404
3' fyajrd<,f.a idr;s ÿIauka; - 64836
4' rxð;a ishU,dmsáh - 62098

 • uykqjr

tcdm

1',laIauka lsßwe,a, - 199046
2' uhka; Èidkdhl - 111190
3' rjq*a ylSï - 102186
4' tï'tÉ' y,Sï - 111011
5' ,lS chj¾Ok - 67461
6' tï'fõ¨l=ud¾ - 62556
7' wdkkao w¨;a.uf.a - 56625

tcksi

1' f,dydka r;aj;af;a - 129750
2' uyskaodkkao w¨;a.uf.a - 123393
3' È¿ï wuqKq.u - 104469
4' wkqrdO chr;ak - 93567
5' flfy<sh rUqlaje,a, - 65687

 • ud;f,a

tcdm

1'jika; w¨úydf¾ 75926
2'rxð;a w¨úydf¾ 74785
3'frdays‚ lúr;ak 41766

tcksi
1 ,laIauka jika; fmf¾rd 79309
2 ckl nKavdr f;kakfldka 61920

 • r;akmqr

tcksi

1'fma%u,d,a chfialr   - 154980      
2'ví'ã'fÊ'fifkúr;ak - 90472
3'mú;%dfoaú jkakswdrÉÑ   - 87660              
4'jdiqfoaj kdkdhlaldr   -  81068           
5'cdkl jlal=Uqr  - 69014          
6';sßudÿr rxð;a o fidhsid   - 63078

tcdm

1';<;d w;=fldar<  - 145828
2'ÿfkaIa .kalkao   -   92804
3'wxl=Uqr wdrÉÑf.a fyaIdka úch ú;dKf.a  - 67841
4'ta'ta' úf–;=x.  -   48865
5'lreKdr;ak mrKú;dkf.a -    47257

 • l=reKE.,

tcksi

1'uyskao rdcmlaI 423"529
2'ohdisß chfialr 133"832
3'à'î' talkdhhl  82"789
4'wkqr m%sho¾Yk hdmd 77"057
5'fcdkaiagka m%kdkaÿ 76"714
6'id,skao Èidkdhl 54"318
7'bkaÈl nKavdrkdhl 46"356
8';drdkd;a niakdhl 43"020

tcdm

1'wls, úrdÊ ldßhjiï 286"155
2'fÊ'iS' w,j;=j, 106"061
3'.dñkS chúl%u 83"346
4'k,Ska nKavdr 80"063
5'tia'î' kdúkak 76"714
6'wfYdal wfíisxy  73"184
7'wurfiak b÷ks,a ;=Idr 64"359

 • hdmkh

b,xflhs ;ñ,a wriq lÉÑ mlaIh

1 tia Y%SOrka             72058
2 udfjhs fiakdêrdcd  58782
3 tï'ta' iqukaÈrka       58043
4 à'isoaOd¾:ka           53740
5 B'irjknjka         43289

B'mS'ä'mS mlaIh
1' v.a,ia fojdkkao     16399

tcdm

1' úchl,d ufyaIajrka  13071

 • .d,a,

tcksi

1'pkaÈu ùrlafldä - 114851
2'rfïIa m;srK - 105434
3'ksYdka; uq;=fyÜá.u - 75994
4'ukQI kdkdhlaldr 73387
5'.S;d l=udrisxy - 63955
6'fudydka mS o is,ajd - 53070

tcdm
1'.hka; lreKd;s,l - 149573
2'jðr wfíj¾Ok - 142874
3'nkaÿ,d,a nKavdßf.dv - 66978
4'úfÊmd, fyÜáwdrÉÑ - 53413

 • ud;r

tcksi

1'v,ia w,ymafmreu 105406
2'ksfrdaIka fm%aur;ak 99762
3'uyskao hdmd wfíj¾Ok 97918
4'lxpk úfÊfialr 83278
5'pkaøisß .cër 54252

tcdm

1'nqoaêl m;srK 98815
2'ux., iurùr 96092
3'id., r;akdhl 85772

 • fmdf<dkakrej

tcdm

1'jika; fiakdkdhl 75651
2'kd,l m%idoa fldf,dkak 70107
3'wkqr isâks chr;ak 41295

tcksi

1'wkqreoaO rKisxy wdrÉÑf.a frdIdka 76825
2'.ï,;a isßmd, 63309


 • ;%Sl=Kdu,h

tcdm

1'tï ta tï uyre*a 35456
2'bïrdka uyre*a 32582

b,xflhs ;ñ,a wreiqlÉÑ

1'wd¾ iïnkaOka 33834

tcksi

1'iqika; mqxÑks,fï 19953

 • nÿ,a,
tcdmh

1& yÍka m%kdkaÿ 200806

2& rùkaø iurùr 58507

3& pñkao úfcisß 58291

4& wñkao l=udr 53741

5& jäfj,a iqf¾Ia 52378

tcksi

1& ksu,a isßmd, o is,ajd 134406

2& pdur iïm;a oikdhl 64418

3& f;akql úodk.uf.a 43517

 • fudKrd.,

tcksi
1'úð; fíref.dv 74313
2'iqfïOd Ô chfiak 69082
3'moau WohYdka; .=Kfialr 57356

tcdmh

1'rxð;a uoaÿunKavdr 82316
2'wdkkao l=udrisß 44007


 • yïnkaf;dg

tcksi

1'kdu,a rdcmlaI - 127201
2'uyskao wurùr - 84716
3'pu,a rdcmlaI - 80621
4'ã ù pdkl - 51939

tcdmh

1'ið;a fma%uodi - 112645
2'È,sma fjowdrÉÑ - 61391

cúfm

1'ksyd,a .,mam;a;s - 12162

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats