Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

,xldj lshkafka msx fl;la
fkfjhs mõ fl;la
(Video)

ðmaiSia kdhl iqks,a fmf¾rd miq.sh Èkl mKaä;a wurfoaj uy;d .dhkd lrk ‘‘mskafl; fy< rka forfKa‘‘ hk .S;h iïnkaOfhka l< m%ldYh iuÕska ta  iïnkaOfhka fndfyda msßilf.a úfrdaOh m<jqKd'

fï iïnkaofhka Tyqf.a woyia oek.ekSug wms iqks,a fmf¾rd uy;d iuÕska iïuqL idlÉPdjl ksr; jqKd' tys§ Tyq lshd isáfha ‘‘,xldj lshkafka msx fl;la fkfjhs mõ fl;la‘‘ hkqfjkqhs'

tfia m%ldY lsÍug fya;=o Tyq fuys§ mjid lr ;sfnkjd'

tys ùäfhdaj my;ska krUkak''''Gossip Lanka News

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats