Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor


fld<U .ïmy ukdm msgfõ

rks,a ,laI 5 miq lr jd¾;djla


Bfha ksl=;a lrkakg m%udojQ kuq;a jeäfofkl=f.a l=;=y,h ;snqK fld<U yd .ïmy ukdm m%;sM, ±ka ksl=;aj we;' th my; mßÈh'
rks,a úl%uisxy fld<ôka ,laI 5 blaujd ukdm ,ndf.k jd¾;djla ;nd we;'
ñka by; jeäu ukdm jd¾;dj biq¨fõ pkaøsld l=udr;=x. 463000 l jd¾;djls'
fujr l=reKE.,ska uyskao rdcmlaI ,nd we;af;a 423000 lg wdikak ukdm muKs'
ukdm tl;= my; mßÈh'

  • fld<U

tcdm


1'rks,a úl%uisxy 500566
2'iqÔj fiakisxy 117"049
3' y¾Io is,ajd 114"148
4' rù lreKdkdhl 111"394
5'mdG,S pïmsl rKjl 100444
6' tia' tï ußlald¾ 92"526
7'uqðn¾ ryquka 83"884
8'trdka úl%ur;ak 82"738
9'úfÊodi rdcmlaI 81"758
10' ysre‚ld fma%upkaø 70"584
11'ufkda .fkaIka 69"064

tcksi


1'úu,a ùrjxY 3 13"801
2' Woh .ïukams, 198"818
3' iqis,a fma%uchka; 174"075
4' ÈfkaIa .=Kj¾Ok 124"451
5' nkaÿ, .=Kj¾Ok 96"057
6' fudydka ,d,a f.a%re 65"703
7'.dñŒ f,dl=f.a 58"527

 ck;d úuqla;s fmruqK


1'wkqr l=udr Èidkdhl 65"966------------------------------------------ 
  • .ïmy

tcdm

1 rkacka rdukdhl   216463
2 w¾cqk rK;=x.       165890
3 rejka úchj¾Ok    157932
4 y¾IK rdclreKd     122455
5 wð;a udkakmafmreu    113889
6 fcdaka wur;=x.        83070
7 ldúkao chj¾Ok     81383
8 p;=r fiakdr;ak        71243
9 tâjâ .+Kfialr       68874

tcksi
1 m%ikak rK;=x. 384448
2 m%ikak rKúr    112395
3 ksu,a ,kaid     94375
4 isisr chfldä     90749
5 bkaÈl wkqreoaO     78109
6 iqo¾Yks m%kdkaÿmq,af,a73553
7 vq,sma úfcafialr     58936
8 ,ika; w,.shjkak  57950

ck;d úuqla;s fmruqK 


1'úð; fyar;a 55299

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats