Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

ue;sjrKfhka miq uyskao
rdcmlaIf.ka úfYaI ksfõokhla

ysgmq ckm;s fukau l=reKE., Èia;%sla lKavdhï kdhl uyskao rdcmlaI ue;sjrK m%;sM, ksl=;a ùfuka wk;=rj m%:u jrg fï jk úg udOH ksfõokhla lr ;sfnkjd'

tys oelafjkafka fkdfhl=;a ndOl ueo mlaIh ,enQ ch.%yKh ksy;udkSj ms<s.kakd njhs' tfukau Pkaoh ÿka ish¿fokdgo Tyq ia;+;s lr ;sfnkjd'
jeäÿrg;a Tyq mjid we;af;a ;uka bÈßhg;a foaYmd,kfha ksr;jk njhs' fuf;la rgcd;sh fjkqfjka l< fiajh È.gu lrf.k hk njg;a tys oelafjkjd'

tu ,smsh my;ska'''''


Gossip Lanka

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats