Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

Wodß ÿj;a tlal yev jev
ood .;a; w¨‍;au fi,a*s

Wodß j¾Kl=,iQßh lshkafka oeka wïud flfkla lsh,d wms yefudau okakjfka' ÿjf.a jev ksid fï fjkfldg Wodß jeämqr l,d lafIa;%fha olskak ,efnkafk;a kE' fldfydu jqk;a mqxÑ ÿj;a tlal yqr;,a fjk ùäfhdajla myq.sh ldf,a Wodß wka;¾cd,hg tlalr,d ;snqKd' 

ta ùäfhdaj f.dv fofkla w;f¾ m%isoaO;a jqKd' 
ta úÈhg jdyfka hk .uka Wodß ÿj tlal .;a; fi,a*s áll=;a fï fjkfldg wmsg ,eì,d ;sfhkjd' wïud úÈhgu ÿj;a wehj wkqlrKh lrkak mgka wrka lsh,d ;uhs f*dfgda n,mq whkï lsh,d ;snqfKa' 

ta PdhdrEm tl;=j my;ska'''''Gossip Lanka

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats