Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

idudkH fm< .‚;h
wiu;a ksid isiqúhla
idßhlska f., je<,d .kS

wo Èkfha 2014 jif¾ meje;ajQ wOHhk fmdÿ iy;sl m;% idudkH fm< úNd.fha m%;sm, ksl=;a jqKd' th ksl=;a ùu;a iuÕu isÿjQ fidapkSh mqj;la fï jk úg .ïfmd< m%foaYfhka jd¾;d jkjd'
.‚; úIh i|yd fojk jrg fmkS isá YsIHdjla bka wiu;aùu fya;=fjka ksjfia úÿ,s mxldfõ idßhla wdOdrfhka f., je<,df.k ishÈú ydks lrf.k ;sfnkjd'

fuf,i Ôú;laIhg m;aj we;af;a .ïfmd, mqiaie,a,dj ã'tia' j;af;a mÈxÑ 17 yeúßÈ YsIHdjla njhs fmd,sia udOH m%ldYl rejka .=Kfialr uy;d i|yka lf<a'

Gossip Lanka

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats