Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

Pkafog mú;%d wud;Hjßh
f.a;a TÜgq w,a,hs
(Video)

ckdêm;sjrK ue;sjrKhg ;j;a we;af;a meh 48lg;a wvq ld,hls' ta wkqj Bfha rd;%S 12 isg l%shd;aul jk mßÈ ue;sjrK m%pdrk lghq;= o ksudjg m;ajqKd'

kuq;a miq.sh Èk lsysmfha foaYmd,k fõÈldj,ska weiqfka idudfkHhka wikakg ,efnk l;d fkdfõ'

Bg fya;=j jQfha úÿ,sn, yd n,Yla;s wud;Hjßh mú;%d jkakswdrÉÑ úiska ckdêm;sjrKh fjkqfjka me,auvq,af,a ;u ksji TÜgq w,a,k nj mejiSuhs'

tu ùäfhdaj my;ska n,kak'''''Gossiplanka

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats