Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

f*ianqla ks¾ud;D
yjdhs ¥mf;a fldgila
ñ,§ .kshs

f*ianqla ks¾ud;D iy f,dj <dnd< ì,shkm;shkaf.a ,ehsia;=fja isák ud¾la il¾n¾.a yjdhs ¥mf;a fldgila ñ,§ f.k we;ehs jd¾;d fja'

yjdhs ¥m;ays isõjeks úYd,;u ¥m; jk ljqjdhs ¥m; Tyq ñ,§f.k we;'

ta fvd,¾ ñ,shk 100l uqo,lg h'

wlalr 700lska muK hq;= jk tu ¥m; ks,a meye;s id.r c,fhka jgjQ iqÿ meye je,s ;Srhlska yevjQ f,dj wdl¾IŒh ia:dkj,ska tlls'

Wla j.djkag m‍%isoaOj ;snQ tu ¥mf;a l=ula ;ekSug il¾nr¾.ag jqjukd ùoehs fuf;la wkdjrKh ù fkdue;'Tyq óg ál l,lg fmr fvd,¾ ñ,shk  ne.ska jQ iqfLdamfNda.S ksjdila o ñ,§.;af;a h'Gossip Lanka News

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats