Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

f,dj úúO ia:dkj, isg
tl u bßhõfjka ydÿ foñka
PdhdrEm .kakd hqj<la

f,dj úúO ia:dkj, isg tl u bßhõfjka ydÿ foñka PdhdrEm .;a hqj<la ms<sn| wfußldfõ fkjdvd m%dka;fhka jd¾;d fjhs'

PdhdrEm l,dj ms<sn| mka;shl § fuu hqj< uqK .eiS we;s w;r Tjqka ish ñ;=rka yd PdhdrEm .ekSug neyerg f.dia isá wjia:djl uq,a jrg fuu bßhõfjka PdhdrEmhla f.k ;sfí'


wk;=re j 2012 § fuu hqj< újdy ù we;s w;r miq j Tjqka È.ska È.gu f,dj úúO ia:dkj, § tlu bßhõfjka PdhdrEm f.k ;sfí'

fï wdldrhg PdhdrEm 50la f,dj úúO ia:dk 50 l § ,nd .ekSu fuu hqj<f.a wfmalaIdjhs'
Gossip Lanka News

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats