Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

.=rejßhka fofofkla
isiqfjlag w;jr lrhs

Wiia úoHd,hl msßñ <ufhlaj .=rejßhka fofofkla úiska ¥IKh l, mqj;la ¨‍ishEkd m%dka;fhka jd¾;d fõ'

fï .=rejreka fofokd jhi 32l yd 24l miqjk wh njhs úfoia udOH jd¾;d lrkafka'


flfia kuq;a fuu .=rejreka fofokd isiqjd bf.k.;a mdif,au .=rejreka jk njhs jeäÿrg;a jd¾;d fjkafka'

¥IKhg ,lajq isiqjd jhi 16l miqjQ nj;a Tjqka yuqù we;af;a kenner home kï ia:dkfha§ njhs fy,s ù we;af;a' tfia kuq;a isiqjdg w;jr lrk wjia:dj ùäfhda .;fldg we;s w;r ta uÕska wod,  .=rejßhka fofokd w;awvx.=jg f.k we;'

Gossiplanka

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats