Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

<.§u ;SrKhla
.kakjd -.fhaId

t<efUk ue;sjrKhg ;rÕ jÈkakehs ;ukag foaYmd,k mla‍I lsysmhlkau wdrdOkd ,eî we;ehs ckm‍%sh ks<s .fhaId fmf¾rd mjihs'

fï iïnkaOfhka weh jeäÿrg;a fufia mjihs'

zzoekg foaYmd,k mlaI lsysmhlskau ug wdrdOkd ,eì,d ;sfhkjd' foaYmd,kh lrkjd lshkafka uf.a Ôúf;ag wuq;=u fohl=;a fkdfjhs' ck;djg fiajh lrkak  ´fka kï Pkaoh b,a,kaku  ´fka keyefka' miq.sh ojiaj,;a uu ck;d ksfhdað;fhda tlal tl;= fj,d f.dvla jev lghq;= l<d' yenehs <. tk m<d;a iNd Pkafog bÈßm;a jkjdo lshk ldrKh .ek ;ju ;SrKhla wrf.k keye' ta foa fjkak mq¿jka fkdfjkak mq¿jkazz

Gossip Lanka

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats