Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

w¿ n÷fkka
tx.,ka;hg
wka; mrdchla


´iag%ේ,shdfõ meje;ajqk w¿ n÷k ;rÕdj,sfha wjidk ;rÕh;a mrdchg m;a ùu;a iuÕu tx.,ka; lKavdhug ;rÕdj,sfhka 5-0 l wka; mrdchla ysñ úh'


l%Svdf,da,Skaf.ka w;=re isÿre ke;sj msÍ ;snqKq isâks kqjr l%Svdx.kfha§ tx.,ka; lKavdhfï ish¨‍ l%Svlhka ,l=Kq tl ish yeg yhlg ^166& ojd .;a ´iag%ේ,shdkq lKavdhu" ta iuÕu ,l=Kq foish wiQ tllska ^281& ;rÕfha ch w;a lr .;af;ah'

w¿ n÷k ;rÕdj,sfha jir tl ish ;syl b;sydih ;=, th 5-0 lska mrdch ùu isÿ ù ;sfnkafka ;=ka j;djla muKhs'

ta wjia:d ;=fka §u ch.%dylhd jQfha ´iag%ේ,shdjhs'

gossiplanka

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats