Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

lEu bùu;a
mß.Klfhka

 wdydr ‘uqøKh‘ lr §fï iu;a uqøK hka;%hla ksmoùug iamd[a[ cd;sl ks¾udmlhka msßila iu;aj ;sfí'

idudkH uqøK hka;%hla fia mß.Klh yd iïnkaO lsÍug we;s fï hka;%hg wuqøjH f,i ;Ska; fkdj t<jÆ"  fidaia" Öia" udxY jeks wdydr øjH oeñh hq;=h'
mß.Klh Tiafia f;drdfok wdydr j¾.  kshñ; muKg wuqøjH fhdod msi §u fuu hka;%fhka isÿflf¾'wdydrh mq¿iaid .ekSug wjYH kï Wÿklao fuys we;'

fuu wmQre uqøK hka;%h 2014 jif¾§ fj<ofmd<g ksl=;a lsÍug ks¾udmlhka n,dfmdfrd;a;=fjka isà'

Gossip Lanka News

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats