Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

iqkdñh weú;a wog jir 9hs - 
ì,sjQ Ôú; isyslrkak úkdä 2la ksy~ fjkak

iqkdñ fÄojdplh isÿù jir 9la .;jQ wo Èkfha tu.ska ñh.sh oyia .Kkla jQ Y‍%S ,dxlsl ck;dj isyslsÍu i`oyd wo fmrjre 9'25 isg 9'27 olajd úkdä folla ksy~j fYdalh m<lrk f,i rch ck;djf.ka b,a,Sula lrhs'

cd;sl iqrlaIs; Èkh f,i o kï lr we;s wo Èkh th ieuÍfï m5Odk W;aijh mj;ajkq ,nkafka w.ue;s È'uq'chr;ak uy;df.a m‍%Odk;ajfhka l¿;r§ h'

2004 jif¾ foieïn¾ ui 26 Èk we;sjq iqkdñ fÄojdplfhka ,laI .Kkla mSvdjg m;ajq w;r 40,000 lg wdikak msßila Ôú;laIhg m;ajQyz

Gossiplanka News

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats