Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

Tiald¾ iïudk Wf<,g
 Ñ;‍%mg 300la

2013 jif¾ fyd|u Ñ;‍%mgh i|yd jk Tiald¾ iïudk Wf<,g fï jkúg;a Ñ;‍%mg 289la iqÿiqlï ,nd we;s nj úfoia jd¾;d i|yka lrhs'

foieïn¾ 31 jeksod uOHu rd;‍%sh jkf;la Ñ;‍%mg f;dard.ekSu isÿflfrk nj tu jd¾;d fmkajd fohs'

ckjdß 16 jeksod wjidkfha ks¾foaYs; Ñ;‍%mg m‍%ldYhg m;alsÍug kshñ; h' ud¾;= 2 jeksod jkúg f,dj iqm;< Tiald¾ iïudk Wf<, meje;aùug lghq;= fhdod we;'

fï jkúg f;aÍm;aù we;s Ñ;‍%mg w;r After Earth" Fast & Furious 6" Grown Ups 2" biopic Diana and One Direction wdÈh fukau .S; 75la muK o f;aÍ m;aú we;'

Gossiplanka News

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats