Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

mqia;ld, fmd;
wdmyq fkdÿka
ksid fmd,sia
w;awvx.=jg m;afj,d

mqia;ld, fmd;la kshñ; Èkhg fmr fkdÿka ksid fglaidiays mqoa.,hl= fmd,sia w;awvx.=jg f.k ;sfí' fldfmrdia fldaõ fmd,sish mjik mßÈ fcdß tkala fufia w;awvx.=jg f.k isr.; fldg we;af;a Èk 90lg jeä ld,hla mqia;ld, fmd;la wdmiq ndr fkd§u ksidh'

Tyq 2010§ fmd;la ,ndf.k th wdmiq fkdÿka nj fy<s ù ;sfí' fï .ek oekqï §ug mqia;ld,h hejQ ,sms f,aLko Tyqg yuq fkdù wdmiq yefrk ;emEf,ka ,eî ;sfnk ksid m%;spdr fkdue;s neúka fmd,sish l%shd;aul ù we;'
w;awvx.=jg f.k Èklg miq tu fmd; wdmiq ,enqKq njo mqia;ld,h lshhs'

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats