Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

uy weu;s igkg
- wfkdaud f*dkafiald

t<efUk niakdysr m<d;a iNd ue;sjrKh i|yd ir;a f*dkafiald uy;df.a kdhl;ajfhka hq;a m%cd;ka;%jd§ mlaIfha uy weu;s wfmaCIsldj f,i wfkdaud f*dkafiald uy;añh bÈßm;a jkq we;ehs wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

mlaIh fyda ;uka fï iïnkaOfhka wjika ;SrKhla f.k ke;s jqjo ck;dj w;ßka tjeks ;SrKhla tkafka kï ta ms<sn| i,ld ne,Sug ;uka iQodkï nj fï iïnkaOfhka l, úuiSul§ woyia olajñka wfkdaud f*dkafiald uy;añh i|yka l,dh'

ueo fld<U m%foaYfha Wmka ldka;djl f,i ;uka flfrys fld<U Èia;%slalfha ck;dj jeä wdl¾CIKhla mj;sk njo weh jeäÿrg;a lSjdh'

Gossiplanka

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats