Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

rks,af.a md¾,sfïka;=
ldrHd,fhka fmd<‍fÛla
w,a,hs

úmlaI" tlai;a cd;sl mlaI iy tcdm cd;sl kdhl rks,a úl%uisxy uy;dg wh;a md¾,sfïka;=j ;=< msysá ldrHd,fha isá fmd<‍fÛla md¾,sfïka;= fiajlhska úiska n%yiam;skaod ^21& oyj,a ‍12g muK w,a,d f.k ;sfí' tu ldrHd,fha ÿrl;k w¿;ajeähdjka i|yd meñ‚ fiajlfhla úiska fmd<Õd uq,skau oel ;sfí' wk;=rej ‍úmlaI kdhljrhdf.a ldrH uKav,hg fï .ek oekqï § we;'


fmd<Õ w,a,kakg iQodkï jQ wjia:dfõ W! ldrHd,h ;=< ;snQ u,a fmdaÉÑhlg ßx.d we;' miqj fmd<Õd w,a,d md¾,sfïka;= ixlS¾Kfhka bj;g /f.k hkakg tys fiajlhskag yels ù ;sfí'


Gossip News

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats