Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

i;=ka fkdurd
uia ksIamdokhg
úoHd{fhda
iu;a fj;s

f,dj uq,au j;djg mÍla‍IKd.drhl§ ksIamdokh l< n¾.¾ tlla ,kavkays ckudOH yuqjl§ wdydrhg bÈßm;a fldg ;sfí' úoHd{hka t<fokl=f.ka ,nd.;a iෛ, mÍla‍IKd.drfha§ j¾Okh fldg thska ,nd.;a uia jeoe,a,lska n¾.¾ tl i|yd wjYH meáia tl ksIamdokh fldg ;sfí'

fuu wjia:djg iyNd.s jQ wdydr úfYaI{hl= mejeiqfõ fï n¾.¾ tfla ;snQ meáia tl udxij,g fndfyda fihska iudk kuq;a iajdNdúl udxij, we;s hqIuh rih thska fkd,enqKq njhs'
udxij,g we;s wêl b,a¨‍u iemsÍug fï ;dla‍IKh wkd.;fha§ b;d jeo.;a jk nj tu m¾fhaIKh isÿ l< fko¾,ka; mÍla‍IKd.drh mjihs'


Gossip Lanka

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats