Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

Daddy ix.S;
lKavdhfï kj;u
ñhqisla ùäfhdaj
^Ôõf;a ú¢kak&

kj mrmqf¾ olaI ix.S; lKavdhula jk .hdka fmf¾rd m‍%uqL Daddy ix.S; lKavdhfï kj;u ñhqisla ùäfhdaj ^Ôõf;a ú¢kak& fï jk úg ksl=;afldg we;' fuh ialhs tkag¾fÜk¾ia fjkqfjka ks,dka l=f¾ wOHlaIKh fldg we;'

.S;j, ;rÕldÍ wjÈhl§" Daddy lKavdhu úiska b;d wmQre fjkila isÿ lrñka Tjqkaf.a fuu .S;h wo Èk ksl=;a lrkq ,efí'
                   
fuu msßi Èk 4la ;=,§ fuu .S;fha rEm.; lsÍu ksu lsÍug b;d uyÕ=‍ W;aiyhla ord we;' fudjqka flfia fyda fuu úäfhdaj wvqmdvqjla fkdue;sj b;d wk¾> fjkila ujd mdñka ksIamdokh lr ;sfí'

.S; l,dfõ f,dl= fjkila we;s lsÍu" tl, isg Daddy lKavdhfï .S;j, olakg ,efnk ,laIKhls' fï wkqj fuu úäfhdajg b;d fyd| m%;spdr ,efnkq ksielh'


fuu .S;fha úäfhdaj lr ;sfnkafka ˜‍wdre.ïfí mdku yd fldf<dU˜‍  kï m%foaYfhah' fuys§ fudjqkaf.a kegqï ú,dih b;d is;a weo .kakd iq¿ wkaoñka ksu lr we;' fudjqka m%ldY lr isáfha fuu kegqï mqreÿ  myqKq lsÍug f,dl= fjfyila oerE njhs'

fuu lKavdhfï tla idudðlhl=g ˜‍Makeup˜‍ l, miq meh 8l ld,hla lsis÷ wdydrhla fkdf.k isàug isÿ ù ;sfí'
Tyq mdkaor 8 isg oyj,a 12 jk;=reu ˜‍Makeup˜‍ talg ydkshla isÿ fkdjk whqßka yeisÍ jevlghq;= lsÍugo isÿúh'

fudjqkaf.a fuu .S;hg ;dlaIKho b;d iqlaIu f,i fhdodf.k we;s w;r" fuhg odhl;ajh ,nd ÿka ish¨‍u msßi b;d fyd| lemlsÍula iu. fuu .S;fha úäfhdajg f,dl= idOdrK;ajhla bgq l, we;s nj fmkS hhs'


mo rpkh yd ix.S; ks¾udKh    _     Daddy lKavdhu

ksIamdok wdh;kh             _         ialhs tkag¾fÜk¾ia

ksIamdok úOdhl              _         ris; ðkfiak

wOHlaIKh                 _             ks,dka l=f¾

ksIamdok ie,iqïlrKh iy        _   ufyaIa uqKisxy
iydh wOHlaIKh

leurd wOHlaIKh                _           rx. tia nKavdr

ixialrKh                          _       ks,dka l=f¾

l,d wOHlaIKh                  _       kqjka ikqrxL

fõI ksrEmKh                   _          kdro f;dg.uqj

we÷ï ks¾udKh            _            mQ¾‚ud uqykaÈrï
         
ksIamdok l<uKdlrKh    _           wur;=x. w;m;a;=

fojk iydh wOHlaIKh    _            o¾YK fõje,amkdj

ksIamdok iïnkaëlrKh           _        l,‚ ùriQßh

ksIamdok l<uKdlrK iyh     _             iuka; chr;ak $ trkao foajkdrdhk

ixialrK iydh                  _        ldúkao uqo,sf.a $ ud,l ùrlafldä

mß.Kl udOHrEm         _        ìkr wfíj¾Ok $ oiqka chisxy $ frdaIK fo,aj,pñ; ,laud,a $ iïm;a YS‍%                                                               fo,af.dv   $TIdka i|le¿ï$ udOj chfiak$ÿñkao ixÔj


w;sf¾l Ys,amSka             _               rfïIa flYdka
iïnkaëlrKhGossip Lanka News
© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats