Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

wfmdi Wiia
fm< úNd.h
wf.daia;= 5 isg

fï jif¾ wOHhk fmdÿ iy;slm;% Wiia fm< úNd.h ,nk wf.daia;= 5 jeks i÷od isg 31 fikiqrdod olajd meje;afõ'

wf.daia;= 5 jeks ixhqla; .‚;h yd wrdì ni m%Yakm;%j,ska úNd.h wdrïN jk w;r wf.daia;= 31 jeks od idudkH fmdÿ mÍlaIKh iy f;dr;=re iy ikaksfõok ;dlaIKh 11 m%Yakm;%j,ska miq úNd.h wjika fõ'

mdi,a whÿïlrejka 2"35"318la kj úIh ks¾foaY hgf;a o fm!oa.,sl whÿïlrejka 45"242la me/‚ úIh ks¾foaY hgf;a o fï úNd.hg fmkS isá;s'


úNd. uOHia:dk 1990l § mdi,a whÿïlrejka o úNd. uOHia:dk 174l § fm!oa.,sl whÿïlrejka o úNd.hg fmkS isák nj úNd. fomd¾;fïka;=j mjihs'


Gossip News

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats