Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Rss Feed

I N S I D E L A N K A

GOSSIP LANKA PHOTO GALLERY

Contact Gossip Editor

Contact Gossip Editor

furg ck.ykfhka
10]lg udkisl
wjmSvkh

furg ck.ykfhka 10]lg udkisl wjmSvkh kue;s frda.h we;s njg fi!LH wud;HxYh yd m¾fhaIK yd ixj¾Ok wdh;kh úiska l< ióla‍IKhl§ fy<sù we;'

2007 jif¾ isg fï ióla‍IKh isÿlrñka fï ms<sn| wkdjrKh lrf.k we;s w;r furg m%:u jrg l< cd;sl udkisl fi!LH ms<sn| ióla‍IKh ùuo úfYaI;ajhls'


ffjoHjreka fmkajd fok mßÈ udkisl wjmSvk frda.hg uQ,sl fya;=j ù we;af;a wd;;sh" l,amkd lsÍu jeks ldrKd jk w;r fï cd;sl ióla‍IKfha ixla‍Isma; jd¾;djlao fï jk úg bÈßm;a lr we;'


Gossip E Lanka

© 2017 Gossip Lanka News Email : editor.gossiplanka@gmail.com
Advertising - Click Here
All the content on this website is copyright protected.

L U N U D E H I

Facebook Like Us

Latest Post

stats